Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
11/092018
Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2016/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 48/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2016/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.
Theo đó, Thông tư sửa đổi khoản 4 Điều 6 và khoản 4 Điều 10 của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.

Toàn văn Thông tư xem Tại đây