Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
10/052018
Bản tin pháp luật Tháng 5/2018

1.Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

Ngày 08/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Theo đó, Nghị định 32 đã bổ sung nhiều nội dung mới quan trọng, đặc biệt là bổ sung các Điều sau đây:

– Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không được sử dụng tài sản, tiền vốn, quyền sử dụng đất thuê để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ DNNN có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản), không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

– Đối với đầu tư, mua sắm tài sản cố định bên ngoài đưa về sử dụng (kể cả phương tiện vận tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ), doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan (Điều 1.8 Nghị định 32 sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 23 Nghị định 91).

– Việc chuyển nhượng vốn phải gắn với phương án cơ cấu lại doanh nghiệp  đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc chuyển nhượng bảo đảm theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, bảo toàn vốn đầu tư ra ngoài của DNNN ở mức cao nhất…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018.

2.Quy định mới về khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

Ngày 16/3/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), cụ thể:

– Bổ sung thêm các khoản trích khấu hao tài sản cố định không được trừ đối với trường hợp DN nhận chuyển nhượng (một phần vốn hoặc toàn bộ DN);

– Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động vượt mức quy định hoặc không ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hồ sơ sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN.

– Tăng mức chi được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động,… lên tối đa 03 triệu đồng/tháng/người; nhưng phải đảm bảo yêu cầu sau:

+ Được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; …

+ Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với: Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau… Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.

3.Về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Ngày 16/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Theo hướng dẫn của Thông tư này, nhà, đất đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm di dời các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà, đất để sử dụng đúng mục đích.

Trường hợp phải thực hiện hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân (nếu có), cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm đề nghị tổ chức làm nhiệm vụ bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng nơi có các cơ sở nhà, đất (tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện) lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định khi Nhà nước thu hồi đất để xác định chi phí hỗ trợ di dời.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định, trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý đề xuất phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSDĐ, thì có trách nhiệm xác định và cung cấp giá trị tài sản trên đất, QSDĐ tại thời điểm đề xuất như sau:

– Giá trị tài sản trên đất là nguyên giá tài sản trên đất theo sổ kế toán;

– Giá trị QSDĐ = Diện tích đất (1) x Giá đất (2) x Hệ số (3)

Trong đó: Diện tích đất đang quản lý, sử dụng; Giá đất theo mục đích đất ở tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành; Hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh quy định

Thông tư 37/2018/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

4.Bộ tiêu chí đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 10/3/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện định kỳ 02 năm một lần. Thời điểm ấn định các thông tin, số liệu để đánh giá, chấm điểm, xếp loại là ngày 31/12 của năm thứ hai tính từ thời điểm đánh giá kỳ trước; mốc thời gian để tính kỳ đầu đánh giá là ngày 31/12/2018.

Bộ tiêu chí bao gồm 05 nhóm tiêu chí, cụ thể như sau:

– Nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (tối đa 30 điểm).

– Nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (tối đa 20 điểm).

– Nhóm tiêu chí về các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (tối đa 20 điểm).

– Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội (tối đa 20 điểm).

– Nhóm tiêu chí khác (tối đa 10 điểm).

Thông tư 03/2018/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

5.Tẩy xóa chứng từ kế toán bị phạt đến 05 triệu đồng

Ngày 12/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Theo đó, nếu cá nhân có một trong các hành vi sau thì sẽ bị phạt tiền từ 03 triệu đến 05 triệu đồng:

– Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán (quy định hiện hành chỉ phạt tối đa 01 triệu đồng);

– Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;

– Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu hoặc bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;

– Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.

6.Hạn chế cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay của Doanh nghiệp

Ngày 20/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 433/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 544/QĐ-TTg năm 2017 về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016 – 2018.

Theo Quyết định mới, Thủ tướng chủ trương hạn chế việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ trong giới hạn đã được

Quốc hội phê duyệt; trong khi trước đây, Thủ tướng yêu cầu tạm ngừng toàn bộ việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước của doanh nghiệp.

Cũng tại Quyết định này, Bộ Tài chính được giao trách nhiệm danh mục dự án cấp bảo lãnh Chính phủ trong 06 tháng đầu năm 2018 trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt theo Nghị định 04/2017/NĐ-CP.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

7.Tàu thuyền phải duy trì hoạt động thiết bị nhận dạng tự động 24/7

Ngày 09/04/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động (AIS- Automatic Identification System) của tàu thuyền.

Thiết bị AIS phải được duy trì hoạt động theo chế độ 24/7 và phải được kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Đối với Trung tâm dữ liệu AIS, phải có khả năng lưu trữ dữ liệu trong thời gian tối thiểu 03 năm.

Thông tin AIS được cung cấp dưới dạng cấp tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu hoặc cung cấp trên cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của đơn vị thực hiện cung cấp thông tin; hoặc cấp dữ liệu theo từng vụ việc cụ thể cho tổ chức, cá nhân khai thác.

Thông tin nhận dạng tự động được khai thác sử dụng cho mục đích hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn, an ninh, điều tra tai nạn, tìm kiếm cứu nạn, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa; phòng ngừa ô nhiễm môi trường từ tàu thuyền và phục vụ công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành.

Ngoài ra, Thiết bị AIS được lắp đặt, cài đặt trên tàu thuyền phải có các thông tin tối thiểu và  phải tuân thủ theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về AIS.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

8.Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Ngày 12/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

Theo Nghị định 43/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/03/2018, tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải bao gồm: Bến cảng; khu chuyển tải; trụ sở cơ sở dịch vụ kho bãi, nhà xưởng; đèn biển; luồng hàng hải; đê chắn sóng…Cũng theo quy định tại Nghị định số 43 nêu trên, chỉ Thủ tướng và 2 Bộ trưởng được quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

– Thủ tướng Chính phủ quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, tài sản hình thành từ dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư theo quy định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan;

– Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gắn với đất, mặt nước không thuộc phạm vi quyết định của Thủ tướng.

– Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải không phạm vi quyết định của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Việc bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải chỉ được thực hiện trong trường hợp: Tài sản bị thu hồi nhưng không có nhu cầu sử dụng; Tài sản đã được giao quản lý nhưng không còn nhu cầu sử dụng và việc khai thác không hiệu quả…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

9.Tàu nước ngoài chuyên chở chất phóng xạ được vào lãnh hải Việt Nam

Ngày 02/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2018/NĐ-CP về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

Theo Nghị định nói trên, khi đi trong lãnh hải Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài chuyên chở chất phóng xạ, chất độc hại, nguy hiểm hoặc chạy bằng năng lượng hạt nhân có nghĩa vụ: Mang đầy đủ tài liệu hồ sơ kỹ thuật liên quan đến tàu thuyền và hàng hóa trên tàu, tài liệu về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc; Tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về áp dụng biện pháp phòng ngừa đặc biệt, kê cả cấm không được đi qua lãnh hải Việt Nam hoặc phải rời ngay khỏi lãnh hải.

Các tàu tuyền vận chuyển hàng hóa, hành khách và hành lý hoặc tàu quân sự và các tàu thuyền khác không vì mục đích thương mại đi qua lãnh hải và nội thủy Việt Nam để vào cảng biển Việt Nam phải hành trình đúng tuyến luồng và thực hiện thủ tục tàu thuyền theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2018 và thay thế Nghị định số 146/2013/NĐ-CP.

10.Hướng dẫn bàn giao khoản nợ vay giữa các chủ tàu

Ngày 27/4/2018, NHNN ban hành Thông tư 12/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.

Điểm nổi bật mới của Thông tư 12 là quy định về cơ chế bàn giao khoản nợ vay giữa các chủ tàu. Theo đó, chủ tàu cũ không đủ khả năng tiếp tục thực hiện dự án đóng mới, nâng cấp tàu hoặc đã hoàn thành đóng mới nhưng không đủ năng lực để hoạt động thì được bàn giao khoản nợ vay cho chủ tàu mới.

Chủ tàu mới nhận bàn giao toàn bộ khoản nợ vay, bao gồm cả nợ gốc quá hạn và lãi phát sinh mà chủ tàu cũ chưa trả cho ngân hàng trước thời điểm bàn giao. Việc hỗ trợ lãi suất đối với chủ tàu mới được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ngân hàng thương mại, chủ tàu cũ và chủ tàu mới ký thỏa thuận bàn giao nợ, trong đó nêu rõ dư nợ vay, số tiền lãi phát sinh (nếu có), thời gian vay vốn, tài sản bảo đảm của  khoản nợ vay, quyền hạn, nghĩa vụ của các bên.

Chủ tàu mới và ngân hàng ký kết thỏa thuận cho vay và hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định. Thời gian hỗ trợ lãi suất do ngân hàng và chủ tàu mới thỏa thuận nhưng không vượt quá thời gian vay vốn hỗ trợ lãi suất còn lại sau khi trừ đi thời gian vay vốn hỗ trợ lãi suất của chủ tàu cũ tại thời điểm bàn giao nợ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

11.Những trường hợp người lao động được khởi kiện tại Tòa án

Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp…, người lao động có quyền khởi kiện vụ án theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc hành chính.

Trong đó, người lao động có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự trong 03 trường hợp sau:

– Có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động; doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

– Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; Đã hết thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết.

Người lao động có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính trong 02 trường hợp: Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; Đã hết thời hạn mà khiếu nại lần hai không được giải quyết.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/04/2018.

12.Các trường hợp không được tham gia định giá tài sản trong Tố tụng hình sự

Ngày 07/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự; trong đó đáng chú ý là quy định về căn cứ định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Ngoài ra, người thuộc một trong các trường hợp sau thì không được tham gia định giá tài sản:

– Đồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo;

– Đã tham gia định giá hoặc định giá lại tài sản đang được trưng cầu định giá;

– Đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch, người dịch thuật trong vụ án đó;

– Đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó;

– Có căn cứ rõ ràng để chứng minh người đó không vô tư trong khi thực hiện định giá;

– Người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2018.

 

DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI