Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
15/062017
Bản tin pháp luật tuần 19/2017

THANH TRA, KIỂM TRA KHÔNG QUÁ 01LẦN/NĂM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Theo Chỉ thị 20/CT-TTg của Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, khi tiến hành xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khi tiến hành thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phải đảm bảo theo đúng các yêu cầu của Chỉ thị 20, như là:

– Thanh tra theo đúng định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt; nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao;

– Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng;

– Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất;

– Nếu có sự trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra với cơ quan khác thì phải báo cáo với cơ quan, đơn vị liên quan để có giải pháp phù hợp và đảm bảo tính kế thừa trong hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị.

Chỉ thị 20/CT-TTg được ban hành vào ngày 17/5/2017.

CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ

Bộ Giao thông vận tải vừa có Văn bản số 4651/BGTVT-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong năm 2017 tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung Công ước ICCPR (Công ước về quyền dân sự và chính trị), các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh mới được ban hành hoặc có hiệu lực năm 2016, 2017 như Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Căn cước công dân; Luật Tiếp cận công dân; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Báo chí; Luật Trẻ em; Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; thông tin về tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị tại cơ quan, đơn vị mình.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình để chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp nhằm bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó tập trung vào các hình thức tuyên truyền, phổ biến như: Tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến pháp luật; phát hành tờ gấp, treo băng rôn, pa nô, áp phích; phổ biến, quán triệt tại các buổi sinh hoạt đảng, đoàn thể, họp cơ quan, đơn vị; tăng cường các hoạt động đối thoại giữa các cơ quan quản lý với người dân, doanh nghiệp…

HƯỚNG DẪN NỘP LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN KHI THỜI HIỆU ĐÃ HẾT

Ngày 05/5/2017, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn Khoản 1, Khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án.

Theo đó, trường hợp kể từ ngày 01/01/2012, Tòa án trả lại đơn khởi kiện vì lý do thời hiệu khởi kiện đã hết và thời hạn giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện đã hết mà đương sự có yêu cầu khởi kiện lại vụ án đó thì Tòa án xem xét thụ lý vụ án theo thủ tục chung.

Ngoài ra, đương sự cũng có quyền nộp đơn khởi kiện lại trong các trường hợp sau:

– Vụ án dân sự tranh chấp về thừa kế tài sản mà Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện trước ngày 01/01/2017 vì lý do thời hiệu khởi kiện đã hết nhưng theo BLDS 2015 thời hiệu khởi kiện vụ án đó vẫn còn.

– Vụ án dân sự chia tài sản chung là di sản thừa kế đã hết thời hạn 10 năm từ thời điểm mở thừa kế và Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện trước 01/01/2017 vì chưa đủ điều kiện khởi kiện nhưng theo BLDS 2015 thời hiệu vẫn còn.

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

KẾ TOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG KHÔNG ĐƯỢC KIÊM NHIỆM LÀM KIỂM SOÁT VIÊN

Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP thì công ty đại chúng có từ 03 – 05 kiểm soát viên là những người đáp ứng Khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ công ty và không thuộc trường hợp sau:

– Kiểm soát viên không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.

– Không thuộc thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

– Đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

Như vậy, quy định mới không cho phép kế toán được kiêm nhiệm luôn chức danh kiểm soát viên kể từ ngày Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 01/8/2017).