Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
12/08/2016

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Đảng ủy Khối DNTW giới thiệu các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

10/08/2016

Hơn 200 đảng viên, đoàn viên thanh niên Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.