Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
10/08/2016

Hơn 200 đảng viên, đoàn viên thanh niên Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã được quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.