Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
25/01/2017

Từ ngày 01/01/2017, sẽ có 01 Bộ luật và 05 Luật có hiệu lực thi hành…

23/01/2017

Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển..

17/01/2017

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã ban hành Nghị quyết MSC.1/Circ.1560 ngày 05/12/2016 khuyến nghị các chính quyền hàng hải, cơ quan kiểm tra Nhà nước cảng biển, các tổ chức được công nhận liên quan đến hành động trong trường hợp thuyền viên chưa được cấp chứng chỉ và xác nhận đáp ứng yêu cầu sửa đổi Manila 2010…

17/01/2017

Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 170/2016/NĐ-CP quy định về việc công bố, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải….

29/12/2016

Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực từ 1-1-2017, có một số quy định thay đổi rất đáng chú ý so với Bộ luật Dân sự năm 2005 về bốn loại lãi suất, đó là lãi suất cho vay, lãi suất chậm trả nợ gốc, lãi suất chậm trả nợ lãi và lãi suất chậm trả khác.