Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
11/10/2016

Từ 01/10/2016, việc lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) được thực hiện theo Thông tư 11/2016/TT-BKHĐTdo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

05/10/2016

Theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26/08/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản, khi giải quyết vụ việc phá sản

26/09/2016

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1423/QĐ-BTC ngày 24/6/2016 về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

17/09/2016

Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 gắn với chủ đề :”Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ….

13/09/2016

Từ 01/9/2016, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 bổ sung đối tượng chịu thuế mới, đó là: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.