Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
13/09/2016

Từ 01/9/2016, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 bổ sung đối tượng chịu thuế mới, đó là: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

06/09/2016

Ngày 28/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Theo đó, cá nhân khi được cấp mã số thuế (MST) cá nhân thì phải sử dụng mã số này trong suốt cuộc đời của cá nhân đó và…

29/08/2016

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 bổ sung đối tượng chịu thuế mới, đó là: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

22/08/2016

Quy chế này được ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-TTg sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.Quy chế này quy định về cơ chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh – Bộ Quốc phòng (sau đây viết tắt là Cảng quốc tế Cam Ranh), bao gồm: Phạm vi giới hạn của Cảng quốc tế Cam Ranh

13/08/2016

Các nội dung quy định tại điều 10 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 liên quan đến công tác PCTN, nội dung cập nhật theo địa chỉ trang web của Bộ Tư pháp: www.moj.gov.vn