Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
21/07/2016

Phiên họp lần thứ 68 của Ủy ban bảo vệ môi trường IMO đã thông qua các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường nêu trong Phần II Bộ luật về tàu hoạt động

11/07/2016

Theo quy định tại Điều XIII Công ước MLC, Ủy ban đặc biệt ba bên (Special Tripartite Committee) gồm đại diện Chủ tàu, Thuyền viên và Chính phủ đã tổ chức họp và thông qua

05/07/2016

Theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

29/06/2016

Ngày 13/06/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, quỹ tiền lương kế hoạch và phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty

20/06/2016

Tháng 6 năm 2016, Hội WOE đã phát hành Thông báo kiểm soát rủi ro khuyến cáo các rủi ro và quy định cần tuân thủ trong quá trình vận chuyển xô hàn