Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
22/06/2017

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm 2013 – 2016; Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016; Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016

31/05/2017

Thực hiện quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam công bố Báo cáo tài chính năm 2016.