Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
04/04/2017

Nội dung công bố thông tin: Chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (05) năm; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017; Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

08/11/2016

Thông tin hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam các năm 2012 – 2015

18/10/2016

Thực hiện quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016

30/08/2016

Ngày 29/8/2016, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ban hành Quyết định số 373/QĐ-HHVN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức tư vấn…

29/08/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015