Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
12/11/2015

Báo cáo tài chính tại ngày 30/6/2015
Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/6/2015 (bao gồm các doanh nghiệp nhận bàn giao từ tập đoàn vinashin)

20/07/2015

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2015

03/02/2015

Báo cáo kết quả thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa Vinalines