Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
22/06/2017

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm 2013 – 2016; Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016; Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016

31/05/2017

Thực hiện quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam công bố Báo cáo tài chính năm 2016.

17/05/2017

Ngày 16/5/2017, tại Hà Nội, tại buổi lễ công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay mặt lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã trao Quyết định bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng Thành viên cho đồng chí Nguyễn Hùng Dương.

04/04/2017

Nội dung công bố thông tin: Chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (05) năm; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017; Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

08/11/2016

Thông tin hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam các năm 2012 – 2015