Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
15/102019
Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2019

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2019:

1. Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 của Công ty mẹ, xem chi tiết tại đây.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2019, xem chi tiết tại đây.