Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
22/072020
Công bố thông tin Thông báo họp và tài liệu ĐHCĐ lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 

Tài liệu Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam  (Xem tại đây)