Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
05/102015
Thông báo về người Công bố thông tin của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Từ ngày 01/10/2015, Ông Trần Tuấn Hải, Trưởng Ban Chiến lược phát triển và Truyền thông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được ủy quyền làm Người công bố thông tin của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam căn cứ theo Giấy ủy quyền số 2560/UQ-HHVN, ngày 01/10/2015 của Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Theo Giấy ủy quyền, tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ do ông Trần Tuấn Hải cung cấp. Những thông tin không do ông Trần Tuấn Hải cung cấp sẽ được coi là không hợp pháp. Các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.