Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
10/08/2020

Thông tin chi tiết của các ứng viên: 1.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Lê Anh Sơn 2.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh 3.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đình Chung 4.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Đỗ Hùng Dương 5.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Đỗ Tiến Đức 6.Ứng viên […]

07/08/2020

*Quyết định về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

22/07/2020

  Tài liệu Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam  (Xem tại đây)

22/07/2020

1.2 Chương trình Đại hội (Chi tiết xem tại đây) 1.3 Phiếu đăng ký tham dự Đại hội (Chi tiết xem tại đây) 1.4 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Chi tiết xem tại đây) 1.5 Phiếu đề nghị thay đổi thông tin cổ đông (Chi tiết xem tại đây) 1.6 Biên bản kiểm tra tư cách cổ […]