Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
18/07/2019

Thông báo mời dự ĐHĐCĐ lần thứ nhất của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

16/07/2019

1.1Thông báo mời tham dự Đại hội (Chi tiết xem tại đây) 1.2 Chương trình Đại hội (Chi tiết xem tại đây) 2. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (Chi tiết xem tại đây) 3.1 Quy chế tổ chức Đại hội (Chi tiết xem tại đây) 3.2 Thẻ biểu quyết (Chi tiết xem tại đây) 4. Báo cáo quá trình CPH (Chi tiết xem […]

11/07/2019

Báo cáo công bố thông tin hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tháng 6/2019