Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
07/12/2018

  Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 13.440.239 cổ phần Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần […]

12/11/2018

Thực hiện công văn số 12378/BGTVT-VSTNPN ngày 31/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018”, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp trực thuộc căn cứ theo điều kiện […]