Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
25/06/2018

Thông tin hoạt động Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Tháng 6/2018)

22/06/2018

Thực hiện Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các quy định của pháp luật, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng […]