Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
26/04/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Báo cáo tài chính Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

25/04/2019

Ngày 23/4/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có thông báo về việc cổ phiếu MVN của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra khỏi diện hạn chế giao dịch và được giao dịch trở lại bình thường từ ngày 26/4/2019 do đã khắc phục được nguyên nhân chứng khoán bị hạn […]

19/04/2019

Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2019  

19/04/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018