Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
19/062018
Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam triển khai thực hiện Quyết định số 01-Qđi/ĐUK của Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương tại Quyết định số 01-Qđi/ĐUK ngày 07/5/2018, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã xây dựng kế hoạch số 147/KH/ĐU ngày 21/5/2018 thực hiện quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của công nhân viên chức, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Mục đích, yêu cầu

Kế hoạch 147/KH/ĐU nhằm giúp cho công nhân viên chức, sỹ quan thuyền viên và người lao động được biết trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của công nhân viên chức, người lao động trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công nhân viên chức, sỹ quan thuyền viên và người lao động được biết quy định những nội dung công khai và được giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thuộc Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu căn cứ kế hoạch này, căn cứ vào đặc điểm tình hình tổ chức đảng đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy định số 01-QĐi/ĐUK cho phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Hướng dẫn cho công nhân viên chức, sỹ quan thuyền viên và người lao động góp ý giám sát phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, trung thực, phù hợp với quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước, không được lợi dụng đả kích, bôi xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Bám sát yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đầy đủ đạt hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

1.Hàng năm, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện việc lấy và tiếp thu ý kiến góp ý của người lao động, tránh trùng chéo về nội dung, lãng phí thời gian, phù hợp với các quy định của Đảng và Nhà nước.

2.Thực hiện việc thông báo, cung cấp thông tin về các nội dung cần góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng tới chủ thể góp ý đến các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp hoặc đăng công khai trên các phương tiện thông tin nội bộ của đơn vị mình.

3.Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với người lao động mỗi năm ít nhất một lần.

4.Tổ chức lấy ý kiến của người lao động đối với cán bộ, đảng viên tại Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại lao động hàng năm.

5.Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Luật tiếp công dân năm 2013 của Quốc hội.

6.Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, Nhà nước việc tổ chức hội nghị người lao động hằng năm; kiểm điểm tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; khi chuẩn bị làm quy trình đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu đề cử, ứng cử đối với cán bộ, đảng viên.

7.Các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức đảng cấp dưới chủ trì tổ chức việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của người lao động chuyển đến cấp ủy, tổ chức đảng được góp ý.

8.Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trang thông tin điện tử; mở hòm thư góp ý; công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận đầy đủ các ý kiến góp ý của người lao động.