Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
18/042017
Danh sách Tổ chức được giao cấp Giấy chứng nhận phù hợp theo Công ước quốc tế về an toàn công-te-nơ 1972

Ngày 14/02/2017, Tổ chức Hàng hải quốc tế đã gửi các Quốc gia thành viên Thông tri CSC.1/Circ.156 về việc Tổng thư ký IMO thông báo theo Công ước quốc tế về an toàn công-te-nơ 1972, thông tin về tổ chức thuộc quốc gia thành viên công ước được giao thực hiện, thử, kiểm tra và chứng nhận công-te-nơ được gửi theo danh sách tại phụ lục kèm theo. Đối với các quốc gia thành viên chưa thực hiện, cần cung cấp tên, địa chỉ, điện thoại, số fax và e-mail của tổ chức được giao thực hiện. Đồng thời, yêu cầu cần báo cáo ngay nếu có sự thay đổi của tổ chức được giao cấp Giấy chứng nhận phù hợp này.

Danh sách Tổ chức được giao cấp Giấy chứng nhận phù hợp theo Công ước quốc tế về an toàn công-te-nơ 1972

Cục HHVN