Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Ban tham mưu & VP Cơ quan

1. BAN QUẢN LÝ THUYỂN VIÊN VÀ TÀU BIỂN

 • Trưởng Ban: Phan Xuân Sơn
 • Phó Trưởng Ban: Phạm Thị Anh Thư
 • Phó Trưởng Ban: Hoàng Lê Vượng

2. BAN QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

 • Trưởng Ban: Đỗ Thanh Sơn
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Trường Sơn
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Đẳng Song

3. BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • Kế toán trưởng: Lương Đình Minh
 • Phó Trưởng Ban: Hoàng Việt
 • Phó Trưởng Ban: Đỗ Tuấn Nam
 • Phó Trưởng Ban: Lê Duy Dương
 • Phó Trưởng Ban: Triệu Long Quảng

4. BAN PHÁP CHẾ & QUẢN TRỊ RỦI RO

 • Trưởng Ban: Nguyễn Quang Dũng
 • Phó Trưởng Ban: Đỗ Bích Ngọc
 • Phó Trưởng Ban: Bùi Mạnh Cường

5. BAN TRUYỀN THÔNG

 • Trưởng Ban: Trần Tuấn Hải
 • Phó Trưởng Ban: Trần Quý Thi

6. BAN THỊ TRƯỜNG KẾ HOẠCH

 • Trưởng Ban: Lê Quang Trung
 • Phó Trưởng Ban: Trịnh Thị Ngọc Biển
 • Phó Trưởng Ban: Đỗ Thanh Nga
 • Phó Trưởng Ban: Kiều Phương Ngọc

7. BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 • Trưởng Ban: Đoàn Thị Thu Hương
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Minh Lan
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Thị Yến
 • Phó Trưởng Ban: Trần Thị Kiều Oanh

8. BAN ĐẦU TƯ

 • Trưởng Ban: Phạm Anh Tuấn
 • Hàm Trưởng Ban: Nguyễn Quý Hùng
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Xuân Bường
 • Phó Trưởng Ban: Lương Anh Hoàng
 • Phó Trưởng Ban: Vũ Quyết Thắng
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Hoài An
 • Phó Trưởng Ban: Phạm Quỳnh Anh

9. VĂN PHÒNG CƠ QUAN

 • Chánh Văn phòng: Trần Đăng Hùng
 • Hàm Trưởng Ban: Đào Minh Tuấn
 • Phó Chánh Văn phòng: Dương Hoàng Anh
 • Phó Chánh Văn Phòng: Bùi Mỹ Hạnh
 • Phó Chánh Văn Phòng: Trần Thị Hương
 • Phó Chánh Văn Phòng: Nguyễn Văn Chung

10. BAN TỔNG HỢP

 • Trưởng Ban: Nguyễn Thị Hiền
 • Phó Trưởng Ban: Phạm Phi Long

11. BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 • Trưởng Ban: Tạ Kim Chi
 • Phó Trưởng Ban: Lê Minh Khôi
 • Phó Trưởng Ban: Nguyễn Thanh Tùng
 • Phó Trưởng Ban: Đỗ Thị Thanh Thủy

12. Trung tâm Công nghệ thông tin

 • Giám đốc: Lê Đông