Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 4 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Cơ cấu tổ chức

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG:

Hiện nay, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con theo Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 184/2013/QĐ-TTg ngày 15/11/2013.

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu theo Quyết định số 985/QĐ – TTg ngày 25/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ, được tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp. Hiện tại Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có 06 đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát, điều hành của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam gồm: Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát nội bộ, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Hiện nay, Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có 35 công ty con (Công ty mẹ sở hữu trên 50% vốn điều lệ), 20 công ty liên kết (Công ty mẹ sở hữu từ 20% đến 50% vốn điều lệ) và 15 doanh nghiệp đầu tư dài hạn (Công ty mẹ sở hữu dưới 20% vốn điều lệ).

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

 

So_do_to_chuc_hien_tai_vnl-final

so-do-ban-tham-muu-copy