Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Đảng bộ VIMC

1.Quá trình hình thành và phát triển:

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 250/TTg ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị vận tải biển, bốc xếp, sửa chữa tàu biển, dịch vụ hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải quản lý, với nhiệm vụ chính là kinh doanh vận tải biển, khai thác cảng, sửa chữa tàu biển, đại lý môi giới, cung ứng dịch vụ hàng hải và các ngành nghề kinh doanh khác có liên quan đến ngành hàng hải; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1996.

Ngày 12/4/1996, Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương ban hành Quyết định số 50/QĐ-ĐUK thành lập Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Hàng hải Việt Nam gồm 01 Đảng bộ cơ sở, 01 Đảng bộ bộ phận và 18 Chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên là 256 đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị – xã hội, ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 48-QĐ/TW về thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.  Theo đó, ngày 19/11/2007 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Quyết định số 362-QĐ/ĐUK thành lập Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, là Đảng bộ cấp trên cơ sở gồm 26 cơ sở Đảng (05 Đảng bộ cơ sở, 01 Đảng bộ bộ phận, 01 chi bộ cơ sở, 19 chi bộ trực thuộc) với 594 đảng viên.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông qua số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 31 đồng chí, bầu tại Đại hội 28 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 06 đồng chí. Số lượng Phó bí thư Đảng ủy gồm 02 đồng chí, trước mắt bầu 01 đồng chí. Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III gồm 05 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu đồng chí Lê Anh Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy./.

2.Chức năng nhiệm vụ:

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện theo Quyết định số 461-QĐ/ĐUK ngày 10/3/2008; bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty còn thực hiện một số nhiệm vụ của Ban cán sự Đảng cho Đảng ủy tập đoàn kinh tế, Tổng công ty  theo nội dung Công văn số 2794-CV/BTCTW ngày 31/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Đảng ủy Tổng công ty là:

a/ Lãnh đạo việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước

– Quán triệt và chấp hành đúng đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, định hướng chiến lược, chủ trương phát triển của Tổng công ty; cụ thể hóa thành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện sát hợp với Tổng công ty.

– Lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

– Lãnh đạo việc tổng kết thực tiễn, đề xuất với cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Tổng công ty nâng cao sức cạnh tranh, chủ động hội nhập và phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững.

b/ Lãnh đạo việc đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

– Ban hành Nghị quyết về chiến lược phát triển, phương hướng nhiệm vụ SXKD, đầu tư phát triển gắn với Chiến lược biển, các chủ trương quan trọng có quan hệ nhiều mặt ảnh hưởng đến quá trình phát triển của Tổng công ty để Hội đồng thành viên cụ thể hóa, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

– Lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; cải tiến tổ chức quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm xã hội; cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong Tổng công ty.

– Lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị trong Tổng công ty phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển SXKD gắn liền với công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp xây dựng địa phương.

c/ Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:

– Đề ra chủ trương, phương hướng về kiện toàn bộ máy quản lý, tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng; chủ trương, định hướng về công tác tổ chức, cán bộ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đảm bảo nguyên tắc: Đảng ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc.

– Đề ra chủ trương, nghị qyết về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế, quy trình đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, kể cả cán bộ đại diện phần vốn của Tổng công ty ở các doanh nghiệp khác để thực hiện thống nhất trong Tổng công ty theo phân cấp quản lý các bộ và quy định của Trung ương.

– Quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng, nghị quyết và cán bộ chủ chốt các đoàn thể chính trị-xã hội thuộc thẩm quyền; chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương về việc thành lập, kiện toàn tổ chức đảng, chuẩn bị nhân sự chức danh bí thư cấp ủy cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị của Tổng công ty. Đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền về chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể.

– Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và việc thực hiện chính sách cán bộ trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các đơn vị thành viên; định kỳ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy trình sát hợp với thực tế.

d/ Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao trình độ chuyên môn:

Lãnh đạo các tổ chức trong Đảng bộ thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên và người lao động; xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; ý thức tổ chức kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty.

đ/ Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ:

– Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện tốt việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng các đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện Điều lệ Đảng, bồi dưỡng cấp ủy viên và cán bộ chuyên trách công tác Đảng; thực hiện quản lý toàn diện tổ chức đảng và đảng viên; giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong Đảng theo đúng quy định.

– Xây dựng tập thể các cấp ủy trong Đảng bộ có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín và hoạt động có hiệu quả; là trung tâm đoàn kết nộ bộ lãnh đạo, trong tổ chức đảng và doanh nghiệp, đơn vị.

– Lãnh đạo các tổ chức quần chúng tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng và đảng viên.

– Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ

e/ Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát:

– Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, giữa nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chống suy thoái về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; phòng chống tham nhũng lãng phí có hiệu quả.

– Chủ động phát hiện, kịp thời ngăn chặn tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

g/ Lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội

– Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng trong Tổng công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức đoàn thể; xây dựng tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, xây dựng đội ngũ công nhân viên ngành Hàng hải thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

– Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của người lao động; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động và các chủ đầu tư. Đẩy mạnh các phong trào thi đua sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả SXKD; xây dựng kỷ cương, tác phong công nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo.

3.Tổ chức bộ máy

a/ Ban Thường vụ Đảng ủy TCT:

– Đ/c Lê Anh Sơn,  Bí thư Đảng ủy

– Đ/c Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí Thư Đảng ủy

– Đ/c Nguyễn Hùng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

– Đ/c Lê Phan Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

– Đ/c Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

– Đ/c Lương Đình Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

– Đ/c Đoàn Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

b/ Ban Chấp hành Đảng bộ TCT:

1.Đ/c Lê Anh Sơn, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

2.Đ/c Nguyễn Cảnh Tĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

3.Đ/c Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Chuyên trách Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

4.Đ/c Đỗ Hùng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Chuyên trách Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

5.Đ/c Lương Đình Minh Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy,

Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Kiểm tra – Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

6.Đ/c Đoàn Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

7.Đ/c Lê Phan Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phụ trách Ban Tuyên giáo – Truyền thông ; Ủy viên BCH Tổng liên đoàn lao động VN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

8.Đ/c Đỗ Tiến Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Ủy viên Chuyên trách Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

9.Đ/c Trương Việt Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

10.Đ/c Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

11.Đ/c Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

12.Đ/c Đỗ Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Kiểm tra – Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

13.Đ/c Nguyễn Minh Lan, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

14.Đ/c Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

15.Đ/c Trần Tuấn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo – Truyền thông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

16.Đ/c Nguyễn Ngọc Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý Thuyền viên & tàu biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

17.Đ/c Trịnh Thị Ngọc Biển, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Thị trường Kế hoạch Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

18.Đ/c Đỗ Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Đầu tư Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

19.Đ/c Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Pháp chế & Quản trị rủi ro Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

20.Đ/c Lý Quang Thái, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

21.Đ/c Đặng Mạnh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng.

22.Đ/c Đậu Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vận chuyển hàng công nghệ cao (Transvina)

23.Đ/c Mai Lê Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Bí thư Chi bộ, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinalines Logistics;

24.Đ/c Nguyễn Duy Luân, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT,
Tổng giám đốc Công ty Cổ vận vận tải biển Đông Đô.

25.Đ/c Trịnh Hữu Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty Cổ vận vận tải biển Phương Đông.

26.Đ/c Hoàng Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines.

27.Đ/c Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải (CMB).

28.Đ/c Lê Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Truyền thông, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty

c/ UBKT Đảng ủy TCT:

– Đ/c Lương Đình Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

–  Đ/c Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT

– Đ/c Đỗ Đức Duy, Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên

– Đ/c Nguyễn Minh Lan, Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên

– Đ/c Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Ủy viên

– Đ/c Phạm Thị Anh Thư, Phó Trưởng Ban PC và QT RR, Ủy viên

4.Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

a/ Các Đảng bộ:

– Đảng bộ Cty CP Vận tải Biển Phương Đông

– Đảng bộ Cty CP Hàng hải Đông Đô

– Đảng bộ Cty Vận tải biển Vinalines

– Đảng bộ Cty Vận tải biển Container Vinalines

– Đảng bộ Cty TNHH MTV Vận tải Biển Đông

– Đảng bộ Cty CP Cảng Khuyến Lương

– Đảng bộ Cty TNHH MTV Cảng Cần Thơ

– Đảng bộ Cty CP Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải

– Đảng bộ Cty TNHH MTV dịch vụ hàng hải Hậu Giang

b/ Các chi bộ cơ sở

– Chi bộ cơ sở Cty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương Vinashin

– Chi bộ cơ sở Cty CP Vinalines Logistics Việt Nam

– Chi bộ cơ sở Cty CP Hàng Hải Hà Nội

– Chi bộ cơ sở Chi nhánh Cty CP Phát triển Hàng Hải tại Hà Nội (Vimadeco)

– Chi bộ cơ sở Cty Xuất khẩu lao động Hàng Hải Vinalines

– Chi bộ cơ sở Cty Dịch vụ Hàng Hải Vinalines Hải Phòng

– Chi bộ cơ sở Chi nhánh Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh

– Chi bộ cơ sở Cơ quan Công đoàn Tổng công ty

– Chi bộ cơ sở Cty Transvina.

– Chi bộ cơ sở Cty TNHH MTV Dịch vụ Hàng Hải Hậu Giang

– Chi bộ cơ sở Cty TNHH MTV Cảng Năm Căn

– Chi bộ cơ sở Chi nhánh Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tại Hải Phòng

– Chi bộ cơ sở Đại lý Hàng hải VOSA tại Quảng Ninh

c/ Các chi bộ trực thuộc

– Chi bộ Ban Tổng hợp

– Chi bộ Ban Tài chính Kế toán

– Chi bộ Tổ chức Nhân sự

– Chi bộ Văn phòng Tổng công ty

– Chi bộ Ban Pháp chế & Quản trị rủi ro

– Chi bộ Ban Đầu tư

– Chi bộ Ban Thị trường Kế hoạch

– Chi bộ Ban Quản lý Cảng biển và Dịch vụ Hàng hải

– Chi bộ Ban Quản lý Thuyền viên và Tàu biển

– Chi bộ Kiểm tra – Kiểm soát nội bộ

– Chi bộ Ban Tuyên Giáo – Truyền thông