Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành, nghề kinh doanh Tên ngành, nghề kinh doanh
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
5012 (Chính)
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
– Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển; vận tải hàng hóa viễn dương.
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
– Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới.
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác; vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác; vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
– Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; logistics; dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.
5222
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
– Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển; hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương; hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa.
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
– Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác.
4520
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
3099
Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.
7830
Cung ứng và quản lý nguồn lao động
– Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
– Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
– Chi tiết: Khách sạn; nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
3315
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
– Chi tiết: Sửa chữa phương tiện vận tải biển;
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
– Chi tiết: Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển; cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu.
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– Chi tiết: Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác