Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
27/032017
Sơ kết một năm Đảng bộ Vinalines thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

2Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 02/11/2016 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch số 298-KH/ĐU ngày 11/11/2016 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”” đến các cơ sở đảng trực thuộc. Ngày 20/01/2017, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) với sự có mặt của Các đ/c UVBCH Đảng bộ Tổng công ty, thành viên HĐTV, Ban điều hành, kiểm soát viên, kế toán trưởng, giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty; UV UBKT, cán bộ đảng chuyên trách, UV BCH Công đoàn; Đoàn TN Tổng công ty; các đ/c trong cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Tổng giám đốc/giám đốc, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, bí thư, phó bí thư Đoàn thanh niên công ty con, công ty liên kết, liên doanh của Tổng công ty khu vực Hà Nội, cán bộ được giao nhiệm vụ chuyên trách Đảng của Đảng bộ Tổng công ty và toàn thể cán bộ đảng viên trực thuộc đảng bộ Tổng công ty khu vực Hải Phòng (hình thức trực tuyến) với số lượng gần 500 đại biểu; Báo cáo viên tại Hội nghị trực tiếp là đồng Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty và đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy triển khai các chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 

 

Việc tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa XII nhằm quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Tổng công ty đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được giao; tự liên hệ bản thân, đề ra mục tiêu và phương hướng phấn đấu của bản thân, cũng như trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, thực hiện tốt Quy định về những điều Đảng viên không được làm; để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, phân loại hàng năm đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

 

 

Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, hầu hết các đảng viên trong đảng bộ đã lĩnh hội nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt tốt; từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Tổng công ty. Việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong TCT, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

 

 

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1.Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2.Chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa.

3.Tích cực tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực điều chỉnh, tự điều chỉnh những vấn đề về đạo đức cá nhân… đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và nhu cầu cần thiết của mỗi tập thể, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

4.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém.

5.Mỗi đảng viên, công nhân viên chức, người lao động phải xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân mình, xây dựng bản đăng ký rèn luyện với chi bộ, cuối năm căn cứ vào bản đăng ký và quá trình rèn luyện của cá nhân, phân xếp loại thi đua của năm đó.

Lê Minh – Đảng ủy TCT