Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
25/012017
Một số chính sách pháp luật mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2017

1.Từ ngày 01/01/2017, sẽ có 01 Bộ luật và 05 Luật có hiệu lực thi hành. 

  • Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật Dân sự có tác động trong việc điều chỉnh các mối quan hệ cơ bản của xã hội, mỗi công dân, các gia đình, cơ quan, tổ chức. Quy định mới nổi bật của Bộ luật Dân sự 2015 là cho phép được chuyển giới tính nếu muốn, pháp nhân được làm người giám hộ, lãi suất theo thỏa thuận cũng như hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản…

  • Luật phí và lệ phí 2015

Luật phí và lệ phí 2015 được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế của Pháp lệnh phí và lệ phí 2001, cụ thể: Quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; danh mục phí, lệ phí được ban hành kèm theo luật bao gồm 213 khoản phí, 103 khoản lệ phí và 17 dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá; quy định về miễn, giảm phí, lệ phí.

  • Luật kế toán 2015

Luật Kế toán 2015 có nhiều thay đổi quan trọng như bổ sung thêm nhiều hành vi bị cấm, quy định chi tiết về chứng từ điện tử, bổ sung quy định về báo cáo tài chính Nhà nước.

  • Luật ngân sách nhà nước 2015

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 là quy định bội chi ngân sách địa phương là một phần trong bội chi NSNN. Theo đó, lần đầu tiên Luật NSNN quy định bội chi ngân sách địa phương là một phần trong bội chi NSNN. Đồng thời còn nhiều điểm khác biệt so với Luật Ngân sách nhà nước 2002 như quản lý chặt quỹ dự trữ tài chính, thu hẹp dự phòng ngân sách chi cho ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, cộng đồng sẽ thực hiện việc giám sát NSNN.

  • Luật Báo chí 2016

Luật Báo chí 2016 tạo hành lang pháp lý quan trọng, với nhiều quy định mới tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của báo chí, công tác báo chí, mang tính thời đại, xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí giai đoạn tới. Theo đó, Luật Báo chí 2016 có nhiều điểm mới như quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, trường đại học cũng được quyền thành lập cơ quan báo chí, được phép liên kết trong hoạt động báo chí hay giới hạn phạm vi hoạt động của báo chí.

  • Luật Dược 2016

Quy định nhiều các cơ sở hoạt động dược được hoạt động mà không cần Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược là một trong những điểm mới nổi bật được quy định tại Luật Dược 2016. Ngoài ra, Luật Dược 2016 cũng bổ sung nhiều quy định mới về việc thu hồi thuốc như hình thức thu hồi thuốc; mức độ vi phạm của thuốc; phạm vi và thời gian yêu cầu thu hồi thuốc; xử lý thuốc bị thu hồi hay thẩm quyền ra quyết định thu hồi thuốc, thủ tục thu hồi thuốc.

2.Từ ngày 01/01/2016, Lệ phí công chức, Hợp đồng kinh tế tối đa là 70 triệu đồng theo hướng dẫn tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Cụ thể, lệ phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh được tính trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch. Với giá trị dưới 50 triệu đồng, mức lệ phí là 50.000 đồng/trường hợp; từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, mức lệ phí là 100.000 đồng/trường hợp. Trường hợp giá trị của hợp đồng, giao dịch trên 100 tỷ đồng, mức lệ phí là 32,2 triệu đồng + 0,02% phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng/trường hợp, tuy nhiên, mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp.

Đối với công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở, thuê lại tài sản, mức phí tối thiểu là 40.000 đồng áp dụng với trường hợp tổng số tiền thuê dưới 50 triệu đồng; 80.000 đồng nếu tổng số tiền thuê từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; mức lệ phí cao nhất là 05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng, tối đa là 08 triệu đồng/trường hợp được áp dụng khi giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê) từ trên 10 tỷ đồng.

3.Quy định thành lập Hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp

Nghị định 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh, trong đó bổ sung quy định thành lập Hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp có hiệu lực từ 15/01/2017.

4.Từ ngày 1/1/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư 215/2016/TT-BTCdo Bộ Tài chính mới ban hành, theo đó:

          – Phí cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp: 40.000 đồng/bản.

          – Phí cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp: 150.000 đồng/báo cáo.

    – Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên: 5.000.000 đồng/tháng.

          Đồng thời, giữ nguyên mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng/lần.

5.Từ 01/01/2017, doanh nghiệp phải lưu giữ sổ kế toán ít nhất 10 năm theo quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

          Cụ thể, Nghị định quy định sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính tháng, quý, năm của đơn vị kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tự kiểm tra về kế toán, biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ và các tài liệu khác sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính; tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản của doanh nghiệp… phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm. Đối với chứng từ kế toán khác như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không lưu trong tập tài liệu kế toán của bộ phận kế toán, thời gian lưu giữ tối thiểu là 05 năm.

         Một nội dung đáng chú ý khác của Nghị định này là quy định trong thời hạn 24 tháng, kể từ 01/01/2017, người được bố trí là phụ trách kế toán trước ngày 01/01/2017 phải đảm bảo có chứng chỉ kế toán trưởng.

          Về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, Nghị định quy định đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp để có nguồn chi trả bồi thường thiệt hại cho khách hàng do rủi ro trong quá trình kế toán viên hành nghề của đơn vị mình cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Thời điểm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kế toán viên hành nghề phải được thực hiện chậm nhất là 60 ngày, từ ngày kế toán viên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại đơn vị

6. Từ 01/01/2017, phí thẩm định dự toán xây dựng thực hiện theo Thông tư 210/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Đồng thời, Thông tư cũng quy định tổ chức thu phí kê khai và nộp phí theo nguyên tắc sau:

– Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước;

– Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư  210/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư 75/2014/TT-BTC.

7.Từ 01/01/2017, quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển áp dụng theo Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

          Theo đó, tổ chức, cá nhân khi được Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện các công việc kiểm tra, đánh giá, cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và giàn di động phải nộp phí theo quy định.

          Trong đó, mức phí được chia ra làm 02 mức, tùy theo loại tàu nhóm I hoặc II. Cụ thể, phí đánh giá cấp mới Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển, phí đánh giá trung gian để xác nhận vào Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và phí đánh giá lần đầu để cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển là 10 triệu đồng/lượt với tàu nhóm I và 12 triệu đồng/lượt với tàu nhóm II. Phí đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển tạm thời; đánh giá bất thường để phục hồi, gia hạn, duy trì Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển là 09 triệu đồng/lượt với tàu nhóm I và 10,5 triệu đồng/lượt với tàu nhóm II…

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

TT Số văn bản Nội dung Ban hành/

Hiệu lực

1 335/2016/TT-BTC Thông tư 335/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản 27/12/2016
12/02/2017
2 02/2017/NQ-HĐTP Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính 13/01/2017
24/02/2017
3 01/2017/NQ-HĐTP Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự 13/01/2017

24/02/2017

 

4 329/2016/TT-BTC Thông tư 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 26/12/2016

01/03/2017

 

5 167/2016/NĐ-CP Nghị định 167/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế 27/12/2016

15/02/2017

 

6 01/2017/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
06/01/2017

03/03/2017

 

7 04/2016/NQ-HĐTP Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử 30/12/2016

15/02/2017

 

8 1382/QĐ-BXD  

Quyết định 1382/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng năm 2017

29/12/2016

29/12/2016

 

9 1381/QĐ-BXD Quyết định 1381/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng 29/12/2016

29/12/2016