Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
Thông tin cổ phần hóa

Ngày 20/6/2018, tại Quyết định số 751/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Theo Quyết định này, hình thức cổ phần hóa công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Sau khi cổ phần hóa, công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ có vốn điều lệ 14.046,058 tỷ đồng, bao gồm giá trị vốn nhà nước là 11.946,058 tỷ đồng. Cơ cấu vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu tại công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là Nhà nước nắm 65% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 14,8% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên và tổ chức công đoàn 2% vốn điều lệ.

Cũng tại Quyết định này Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, xử lý các vấn đề liên quan đến người lao động và một số nội dung khác. Dự kiến, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ tiến hành IPO trong tháng 9/2018.

Chi tiết Bản công bố thông tin bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

 

Ngày 03/8/2018, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1659/QĐ – BGTVT về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và điều chỉnh số lượng cổ phần bán đấu giá công khai ra công chúng khi cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Chi tiết Quyết định 1659/QĐ – BGTVT

 

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam