Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
25/032020
Thông tin về ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hướng dẫn cho ngành vận tải biển

Ngành vận tải biển vận chuyển 90% hàng hóa toàn cầu và đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thế giới, đã bị ảnh hưởng sâu sắc do bùng phát dịch bệnh COVID-19. Chắc chắn, những tháng tiếp theo sẽ rất quan trọng không chỉ riêng đối với vận tải biển mà là cả nền kinh tế và thương mại thế giới nói chung.