Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
14/08/2020

Biên bản họp Đại hội cổ đông Nghị quyết Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

10/08/2020

Thông tin chi tiết của các ứng viên: 1.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Lê Anh Sơn 2.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh 3.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đình Chung 4.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Đỗ Hùng Dương 5.Ứng viên thành viên HĐQT: Ông Đỗ Tiến Đức 6.Ứng viên […]

07/08/2020

*Quyết định về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam