Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
22/07/2020

  Tài liệu Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam  (Xem tại đây)

22/07/2020

1.2 Chương trình Đại hội (Chi tiết xem tại đây) 1.3 Phiếu đăng ký tham dự Đại hội (Chi tiết xem tại đây) 1.4 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Chi tiết xem tại đây) 1.5 Phiếu đề nghị thay đổi thông tin cổ đông (Chi tiết xem tại đây) 1.6 Biên bản kiểm tra tư cách cổ […]