Số 1 - Đào Duy Anh - Hà Nội (84) 24 35770825/29
Cổng thông tin nội bộ Liên hệ
25/06/2020

Quyết định 172/QĐ-BCĐCPH  về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHCĐ lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

24/06/2020

Báo cáo công bố thông tin hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP

15/06/2020

Tiếp nối thành công của những cuộc thi các năm vừa qua, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát động cuộc thi ảnh “VIMC – Con người và hành động” năm 2020.

08/06/2020

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam